Miljö

Svanen och EU Blomman

Svanen och EU Blomman är två mycket trovärdiga och välkända miljömärken. De är båda så kallade "Typ 1 märkningar" vilket innebär att det finns en oberoende utomstående part som granskar kriterierna. Någonting annat som dessa miljömärkningar har gemensamt är att de ställer krav utifrån ett livscykelperspektiv. Detta innebär att man tittar på miljöpåverkan i produktens alla steg från råvara till avfall.

En typ 2 märkning: ett företags egen bedömning, ej granskad av utomstående.

En typ 3 märkning: en miljödeklaration där ingen granskning eller bedömning gjorts.


När det gäller Svanen sker arbetet på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och det är det Nordiska Miljömärkningsnämnden som beslutar om vilka produktgrupper och kriterier som skall gälla.

På liknande sätt är det EU:s forskningscenter i Sevilla som tar fram de flesta kriterier för EU Blomman. Detta görs på uppdrag av EU-kommissionen.

Svanen "föddes" 1989 när Nordiska Ministerrådet beslutade att införa Svanenmärkning. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyller stränga miljökrav. Det började med papper och batterier och idag finns närmare 60 produktgrupper och tusentals Svanmärkta varor och tjänster. När det gäller papper ställdes det i de första kriterierna endast 3 krav på låga utsläpp, svavel till luft samt klororganiska föreningar och syreförbrukande ämnen till vatten. Dessa kriterier har sedan dess skärpts flera gånger och är idag ett digert och heltäckande dokument.

Några år senare, 1992, beslutade EU-kommissionen att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Idag finns EU Blomman på omkring 30 typer av varor och tjänster. Kraven skärps kontinuerligt på samma sätt som för Svanen.

 

Krav på papper

Både Svanen och EU Blomman ställer höga krav för att godkänna/märka ett papper.

Kraven sträcker sig från råvaran till avfall och är i många delar mycket lika. Man kan se vissa skillnader i formuleringar och krav när det gäller bland annat fiberanvändning, energianvändning samt kemikalieanvändning.

 

Krav på tryckerier

När det gäller tryckerier och möjligheterna att använda Svanen eller EU Blomman på den färdiga trycksaken är skillnaderna större.

• På Svanmärkta tryckerier är det hela tryckeritjänsten som är Svanmärkt. Det vill säga Svanen ställer krav på tryckeriet oavsett om de sätter Svanen på trycksaken eller ej.

• På EU Blomman-tryckerier är det själva trycksaken som blir godkänd och märkt. Det vill säga att dessa tryckerier kan göra "godkända trycksaker" på en press och vad de för övrigt gör är det ingen som kontrollerar. Det var på detta viset även för Svanmärkta tryckerier i början innan man gjorde om kriterierna från trycksak till tryckeritjänst.

Båda märkningarna kräver att pappret som ska ingå skall vara Svanmärkt/Svaninspekterat respektive EU Blommanmärkt.

Sedan hösten 2014 gäller nya kriterier för att ett tryckeri skall vara Svanmärkt. Dessa kriterier gäller fram till december 2017. Idag (2015) är det cirka 100 tryckerier som har en Svanlicens.

Sedan 2012 går det även att EU Blomman märka trycksaker. I Europa är det 23 tryckerier som har denna möjlighet. Dessa kriterier gäller fram till den 16 augusti 2015.

 

EU Blomman = EU Ecolabel

Svanen = Nordic Ecolabel

Svaninspekterat papper är papper som är kontrollerat och uppfyller kraven utan att ha egen licens.

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU Blomman i Sverige och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Mer information om Svanen och EU Blomman finns på www.nordic-ecolabel.com, www.ecolabel.eu samt www.svanen.se