Infocenter Print

Miljö 

• När det gäller papper talar man om:
- Svanen, det officiella nordiska miljömärket.
- Hur papperet är blekt, ECF (blekt med klordioxid men ej klorgas) eller TCF (blekt helt utan klorhaltiga kemikalier).
- Papper som innehåller returfiber. Returfiberbaserat papper har egenskaper som innebär både fördelar och nackdelar för en trycksak (se nedan).

• När det gäller hela verksamheten talar man om: Miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller BS 7750
(Antalis är miljöcertifierat enligt ISO 14001).

Returpapper är sådant papper som helt eller delvis är tillverkat av returfiber. Mest används returfiber i tidningspapper och i centerskiktet i kartong. Totalt sett används inte så mycket returfiber i finpapper. Men det finns finpapperskvalitéer som är tillverkade av 100 procent returfiber. Varje liten pappersfiber kan användas och cirkuleras ett visst antal gånger. Det betyder att man, i det totala papperskretsloppet på hela marknaden, även måste tillsätta nya färska fibrer direkt från skogen. Det är ur råvarusynpunkt inget problem i Sverige, eftersom våra skogstillgångar ökar med omkring 30 procent per år.

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda returpapper. En fördel är att det spar energi (förutsatt att returpapperet inte transporteras alltför långa sträckor) och det minskar sopberget. Returpapper kan också bidra till att kommunicera en miljömedveten företagsprofil.

Men det finns även rent trycktekniska kvalitetsaspekter på returpapper. I regel är returpapper inte lika vitt som ett papper gjort på färska fibrer. Det betyder att kontrasten i trycket blir mindre. Jämnheten i returpapper är däremot bra, men eftersom fibrerna har blivit sönderdelade tappar returpapperet i styrka och styvhet och det uppstår lättare sprickbildningar i falsen. Det uppstår också lättare dammning vid tryckningen. Opaciteten, eller ogenomskinligheten, är bättre i de flesta returfiberbaserade papper, eftersom papperet i regel har en grundton och inte är helt vitt. Returpapper kan vara trähaltigt eller träfritt. De trähaltiga har lägre åldringsbeständighet än de träfria. Vilka papper som helt eller delvis är uppbyggda av returfiber ser du i sortiments-tabellen längst bak.

Det finns olika uppfattningar om vad som är miljöanpassat och hur en miljöanpassad trycksak ska se ut. Som inom många andra områden finns det inte heller här några enkla svar. Förutom miljöpåverkan vid papperets tillverkningsprocess kan man se till hur skogen sköts, hur själva trycksaken produceras och hur trycksaken återvinns. Det är alltså viktigt att försöka se helheten. Här ska vi begränsa oss till att förklara några vanligt förekommande begrepp.

Svanen är det officiella nordiska miljömärket. Svanen tar fasta på produktionen av papperet och vilka utsläpp massatillverkningen har gett upphov till i form av svavel och kväveoxider till luften, syreförbrukande ämnen, klororganiska föreningar och fosfor till vattnet. Svanen ställer också krav på vilka kemikalier som används samt att produkterna också skall gå att återvinna. Dessutom ställs krav på avfallshantering på fabriksområdet.

De krav som ställs skärps med jämna mellanrum. Vilka papperskvalitéer som är Svanenmärkta ser du i sortimentstabeller längst bak. Tänk på att man får bara använda själva Svanensymbolen på en trycksak om även tryckeriet är Svanencertifierat.

Klor som blekkemikalie. Sedan 70-talet har det skett mycket inom blekeritekniken för att minska massabrukens miljöpåverkan. Bland annat har syrgasblekning införts som ett steg i de flesta massabruk, vilket har gjort det möjligt att använda blekkemikalier med mindre miljöpåverkan. Detta har gjort att utsläppen av klororganiska föreningar minskats med närmare 90 procent. Dessutom innehåller utsläppen inte längre högklorerat organiskt material, vilket förorsakade störningar hos vattenlevande organismer. När det gäller blekning av papper används ofta följande två begrepp:

TCF (Total Chlorine Free), som betyder att pappersmassan blekts helt utan klorhaltiga kemikalier. Istället har andra kemikalier använts, som till exempel syrgas, ozon och väteperoxid. Det finns inga krav i Svanenkriterierna på att massan skall vara TCF.

ECF (Elemental Chlorine Free), som betyder att pappersmassan blekts utan klorgas, men klordioxid har använts i kombination med
till exempel syrgas och natriumhydroxid.

En ganska vanlig fråga är om bestruket, glättat papper innehåller mer miljöfarliga kemikalier än andra papper. Bestrykningen på bestruket papper innehåller tämligen harmlösa ingredienser; krita, lera, latex och pigment. Och det finns ingen skillnad mellan glättat och matt bestruket papper. Det glättade papperet är blankt därför att ytan helt enkelt är gnuggad mellan blanka valsar.