REACH

Reach_259x194.png

Antalis and European REACH Regulation

Den europeiska förordningen 1907/2006 gällande REACH (Recording,  Evaluation, Authorization, Registration) av farliga ämnen trädde i kraft den 1 juni 2007. Regelverken varierar beroende på typ av produkter och kvantitet på den europeiska marknaden.

Antalis har inte som grossist någon skyldighet att registrera eller föranmäla enligt REACH. Men vi samarbetar självfallet nära våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller reglerna för användande av kemiska ämnen.

REACH innehåller också en informationsskyldighet för produkter som innehåller en "Substance of Very High Concern" (SVHC)* med en koncentration högre än 0,1 % mm. Utifrån information från våra leverantörer, innehåller endast ett fåtal av Antalis produkter sådana ämnen. Förteckningen över dessa produkter och nödvändiga uppgifter finns tillgängliga genom din kontaktperson hos oss.

* Substance of Very High Concern (SVHC) enligt REACH (bilaga XIV): cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CRM kategori 1 eller 2), långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) eller för som det finns belägg för liknande oro.

Officiell text om REACH från EU kan du läsa här.

Antalis REACH PDF version, klicka här