Försäljnings- och leveransvillkor Antalis AB

Bilaga 1.

 

LEVERERAD KVANTITET OCH KVALITET AVSEENDE PAPPER, PAPP OCH KARTONG

 

Art. 12 VIKTTOLERANSER FÖR LEVERANSER

I. Papper och kartong i ark

Eftersom skillnaden mellan beställd vikt och levererad vikt måste bedömas för varje order eller delorder med samma leveransdatum och avseende en enstaka kvalitet

(behandling, nyans, yta och övriga egenskaper) och en enstaka storlek, blir toleranserna enligt följande med hänsyn till det antal ton som har levererats:

I.1 Standard tryckpapper och kartong i ark

Definition: standardkvaliteter av papper och kartong är de som anges som sådana genom typ, ytvikt och storlek i prislistor och andra handelsdokument.

I.1.1 Standard tryckpapper och kartong 􂀓 standardtyper, ytvikter och storlekar.

Beställd kvantitet Utan max- eller minkvantitet (*)

Mer än 20 ton ±2,5% med högst 1 ton

10 till 20 ton ±4,0%

5 till 10 ton ±5,0%

3 till 5 ton ±7,0%

Under 3 ton (**) ±8,0%

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna tabell fördubblas.

(**) Toleranser på ±8,0% för order upp till 3 ton gäller inte för volymkvaliteter som endast säljs genom återförsäljare i kvantiteter på mindre än 3 ton.

För standardkvaliteter som säljs i helpallsenheter (detta är färdiga enheter som innehåller ett visst teoretiskt antal ark enligt tillverkarens prislista) tillåts inga avvikelser

mellan antalet beställda ark och antalet fakturerade ark. Räkningens noggrannhet, d.v.s. den eventuella skillnaden mellan antalet fakturerade ark och antalet levererade

ark, behandlas i artikel 13.

I.1.2. Standard tryckpapper och kartong med standardytvikt men med specialstorlek

Beställd kvantitet Utan att max- eller minkvantitet är angiven i ordern (*)

Mer än 100 ton Tidigare avtal

50 till 100 ton ±4%

20 till 50 ton ±6%

10 till 20 ton ±8%

5 till 10 ton ±10%

3 till 5 ton ±15%

Under 3 ton ±20%

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna tabell fördubblas.

Om papperstypen och de tekniska förhållandena tillåter det kan snävare toleranser överenskommas med specialavtal.

I.1.3 Beställningar på tryckpapper med andra egenskaper än de som anges i I.1.1 och I.1.2. Toleranserna för dessa papper ska överenskommas mellan köparen och

säljaren och får inte vara mindre än de som anges i I.1.1 och I.1.2.

I.2 Kartong (annat än kartong som är avsedd enbart för tryckning)

Beställd kvantitet Utan att max- eller minkvantitet är angiven i ordern (*)

Mer än 100 ton Tidigare avtal

Från 50 till 100 ton ±5,0%

20 till 50 ton ±10,0%

10 till 20 ton ±12,0%

5 till 10 ton ±15,0%

5 ton och mindre Enligt överenskommelse, men större avvikelser än för kvantiteter över 5 ton

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna tabell fördubblas.

I.3 Förpackningspapper och annat papper

Beställd kvantitet Utan att max- eller minkvantitet är angiven i ordern (*)

Mer än 100 ton Tidigare avtal

Från 50 till 100 ton ±4%

20 till 50 ton ±6%

10 till 20 ton ±8%

5 till 10 ton ±10%

3 till 5 ton ±15%

2 till 3 ton ±20%

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna tabell fördubblas. Om papperstypen och de tekniska förhållandena tillåter det kan snävare

toleranser överenskommas med specialavtal.

II. Papper och kartong i rullar

Till följd av skilda rulldimensioner är det omöjligt att fastställa kvantitetstoleranserna enhetligt. Därför måste säljaren och köparen fastställa specifika toleranser. Men om

det inte finns någon överenskommelse blir toleranserna de som anges ovan i I.1.0 för tryckpapper och kartong, i I.2.0 för kartong och i I.3.0 för förpackningspapper och

annat papper.

 

Art. 13 TOLERANSER FÖR RÄKNINGENS NOGGRANNHET

För beställningar som grundas på räknat antal ark måste följande toleranser upprätthållas:

I. Antal ark per leverans av tryckpapper

För fakturering i räknade ark bör antalet fakturerade ark inte avvika från antalet levererade ark med

- mer än 3% för en sändning på under 1 ton eller mindre än 5000 ark,

- mer än 2% för en sändning på minst 1 ton eller mer än 5000 ark.

II. Antal ark per lindad enhet eller räknad enhet

Skillnaden mellan det teoretiska antalet ark och det faktiska antalet ark per förpackad eller räknad enhet får inte överstiga följande värden för 95% av de levererade

förpackade enheterna:

- ±3% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för tryckpapper och kartong från 60 gram och uppåt

- ±5% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för övrigt tryckpapper, för förpackningspapper och för tunt papper och specialpapper

- ±8% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för cylinderkartong, specialkartong och halmkartong.

 

Art. 14 TOLERANSER FÖR YTVIKTER

I. Enhetsvärdets spridning inom en leverans

Avvikelserna mellan beställda ytvikter och ytvikterna för de ark som levereras får inte överstiga följande värden för 95% av de levererade arken:

I.1 För obestruket tryck- och skrivpapper och obestruket förpackningspapper

Beställd ytvikt Utan att max eller min angivits i ordern

Upp till och med 32 gram ±2,5 gram

Från 33 till 39 gram ±8,0%

Från 40 till 59 gram ±6,0%

Från 60 till 179 gram ±5,0%

Från 180 till 224 gram ±6,0%

Från 225 gram ±7,0%

I.2 För bestruket tryck- och skrivpapper och bestruket förpackningspapper

Ovanstående toleranser ökar med 1 enhet upp till och med 32 gram och 2 enheter däröver. Exempel: +2,5 gram blir +3,5 gram och ±6% blir ±8%.

I.3 För specialtryckpapper som ritpapper och annat tunt papper, oavsett om det är bestruket eller inte, liksom för kräppat papper, där inget specialavtal har upprättats,

tillämpas en extra tolerans på 1 enhet för de toleranser som anges i I.1 för obestruket papper och i I.2 för bestruket papper.

I.4 Max eller min ytvikt angiven i ordern

Om en max- eller minvikt i gram har angivits, fördubblas de toleranser som anges i de tre styckena ovan.

II. Genomsnittlig levererad ytvikt

Avvikelserna mellan beställda ytvikter och levererade får inte överstiga följande värden:

II.1 Obestruket tryck- och skrivpapper och obestruket förpackningspapper

Beställd ytvikt Utan att max eller min angivits i ordern

Upp till och med 32 gram ±2,5 gram

Från 33 till 39 gram ±6%

Från 40 till 59 gram ±4%

Från 60 till 179 gram ±3% (*)

Från 180 till 224 gram ±4%

Från 225 gram och uppåt ±5%

(*) För normala ytvikter mellan 60 och 129 gram kan toleranserna regleras i specialavtal för vissa papperskategorier och de procentsatser som anges ovan kan då

minskas till 2,5%.

Om en papperskvalitet levereras i kvantiteter på 3 ton eller mindre, ökas ovanstående toleranser med 1 enhet, till exempel 3,5 gram i stället för 2,5 gram och 7% i stället

för 6%.

II.2 För bestruket tryck- och skrivpapper, liksom för bestruket förpackningspapper, ökas toleranserna med 2 enheter jämfört med dem som anges ovan.

II.3 För tryckpapper och specialpapper som ritpapper och annat tunt papper, oavsett om det är bestruket eller inte, där inget specialavtal har upprättats, tillämpas en extra

tolerans på 1 enhet för de toleranser som anges i II.1 för obestruket papper och i II.2 för bestruket papper.

II.4 För kartong

1. Flerskiktskartong och kartongpapp:

180 gram till 249 gram ±6%

250 gram till 499 gram ±5%

500 gram och mer ±8%

2. Kartong för specialändamål ±8%

3. Cylinderkartong och annat ±8%

II.5 För kräppat papper: ±10%

II.6 När det finns speciella specifikationer för flerskiktskartong, kartongpapp, cylinderkartong och kräppat papper, och när inget specialavtal om detta har upprättats mellan

tillverkaren och köparen, tillämpas toleranser som är 1 enhet högre än de som anges i II.4 och II.5. Om max eller min ytvikt är angiven i ordern, fördubblas toleranserna

som anges i II.1 och II.5.

 

Art. 15 TOLERANSER FÖR TJOCKLEK

Om en viss tjocklek är viktig för en viss slutanvändare bör köparen komma överens med leverantören om en lämplig tolerans i stället för ytviktstoleransen.

 

Art. 16 TOLERANSER FÖR MÅTT PÅ PAPPER OCH KARTONG PÅ RULLE

I. Bredd

För rullar med bredd som inte överstiger 1,60 m är breddtoleransen för rullen ±0,5% med ett max på ±3 mm och ett min på ±2 mm. Om köparen föreskriver en högsta

eller minsta rullbredd, fördubblas ovanstående tolerans. För rullar med bredd som överstiger 1,60 m fastställs toleranserna med specialavtal.

II. Diameter

Om rullarnas diameter är angiven i ordern och detta krav har accepterats av leverantören blir toleransen för diameterns variation enligt följande:

- för papper

- där ingen max- eller mindiameter är angiven: -4 cm och +2 cm

- där mindiameter är angiven: +4 cm

- där maxdiameter är angiven: -8 cm

- för volympapper kan specialavtal upprättas.

- för kartong

- där ingen max- eller mindiameter är angiven: ± 6 cm

- där mindiameter är angiven: +12 cm

- där maxdiameter är angiven: -12 cm

Rullar som kommer i slutet av moderrullen för sista sändningen måste dock accepteras av köparen om deras diameter är mer än hälften av den beställda diametern.

 

Art. 17 TOLERANSER FÖR MÅTT OCH KVADRATFORM PÅ PAPPER I ARK

I. Papper och kartong (annat än i stycke II) i ark

I.1 Måttoleranser

Följande maxavvikelser tillåts för arkets båda mått:

- precisionsskuret: ±0,2% eller +0,4% (*), men minst ±2 mm eller +4 mm (*)

- maskinskuret: ±0,4 eller +0,8% (*), men minst ±3 mm eller +6 mm (*)

(*) Om ingen minustolerans godtas och detta krav har angivits i ordern.

I.2 Toleranser för kvadratform

För precisionsskuret papper är rektangeltoleransen 0,3% och minst 2 mm beräknat på sidornas faktiska mått.

För maskinskuret papper är rektangeltoleransen 0,6% och minst 4 mm beräknat på sidornas faktiska mått.

Obs! Toleranserna som anges i I.1 och I.2 tillämpas endast på ark med kortsida på minst 40 cm.

Om den beställda papperstypen och de tekniska förhållandena medger det kan snävare toleranser överenskommas mellan köparen och säljaren för specifika

beställningar.

II. Cylinderkartong - kartong för speciella ändamål och halmkartong.

II.1 Toleranser och mått

Följande maxavvikelser medges för arkets båda mått:

- precisionsskuret: ±0,3% eller ±0,6% (*), men minst ±2 mm eller +4 mm (*)

- maskinskuret: ±0,5%, men minst 5 mm

(*) Om ingen minustolerans godtas och detta krav har angivits i ordern.

II.2 Toleranser för kvadratform

Rektangeltoleransen är ±2% och minst ±2 mm beräknat på sidornas faktiska mått.

Obs! Toleranserna som anges i II.1 och II.2 tillämpas endast på ark med kortsida på minst 40 cm.

Vill du ladda ner en PDF?

Här kan du ladda ner en PDF av våra
Försäljnings- och leveransvillkor Bilaga 1.

Ladda ner PDF

 

 

Ring till oss

Vi finns här för att hjälpa dig.


010-707 70 00
(mån-fre 08:00-16:30)