Försäljnings- och leveransvillkor

1. Giltighet

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller mellan Kund och Antalis för köp av produkter och erbjudanden från Antalis.

1. Definitioner

Om inte annat anges ska följande definitioner ha den betydelse som anges nedan:

Antalis avser Antalis AB, Organisationsnummer 556076-2022, Box 553, 136 Haninge.

Kund avser det företag (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag) med vilken Antalis ingår Avtalet.

Användarkonto betyder det användarkonto som behörig firmatecknare för Kunden skapar för webbshopen genom angivandet av vissa uppgifter och genom vilken Kunden kan lägga order.

Produkt avser varje enskild standardprodukt, tillverkningsprodukt och/eller förbehandlad produkt inklusive tillhörande dokumentation som Antalis säljer till Kunden enligt Avtalet.

Lagerorder betyder en order av standardprodukter som levereras från Antalis lager.

Standardprodukt betyder produkt som Antalis löpande lagerhåller.

Tillverkningsorder betyder en order av tillverkningsprodukter.

Tillverkningsprodukter betyder produkter som inte finns i lager hos Antalis utan som enligt separat överenskommelse kan levereras av Antalis under Avtalet.

Direktorder betyder leverans av produkter direkt från Antalis underleverantör till kunden.

Förbehandlade produkter avser föremål som kommer att klippas, perforeras, särskilt palleteras eller på annat sätt förbehandlas innan de levereras till kunden.

Part avser Antalis och/eller Kund.

Webbshop betyder butik på internet där Antalis säljer produkter till Kunder - WEBBSHOP

Sekretesspolicy betyder Antalis vid var tid gällande policy för behandling av personuppgifter tillgänglig via - se SEKRETESSPOLICY

2. Giltighet

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden och/eller försäljning och leverans av produkter från Antalis.

3. Att ingå avtal och beställa

3.1. Order

En order ska anses accepterad och bindande när Kunden har fått orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för att orderbekräftelsen överensstämmer med den ursprungliga beställningen som gjordes hos Antalis. 

 

3.1.1 Order via Webbshopen

För att kunna göra en beställning av produkter ("Order"), krävs att Kunden har ett användarkonto på webbshopen. Användarkonto skapas på webbshopen genom att fylla i den information som där efterfrågas. För information om den behandling av personuppgifter som kommer att ske vid skapandet av användarkonto, och användningen av webbshopen i allmänhet, se Sekretesspolicyn.

En order lämnas via webbshopen genom att kunden bekräftar sin beställning av produkter. En order ska anses accepterad och bindande när Kunden har fått orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för att orderbekräftelsen överensstämmer med den ursprungliga beställningen som gjordes hos Antalis.

3.2. Fel och ändringar

Antalis förbehåller sig rätten att återkalla en orderbekräftelse om särskilda skäl föreligger och reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem och felaktig artikelinformation. Antalis kontaktar då kunden för att hantera ärendet vidare. Antalis kan inte hållas ansvariga för tryckfel, utgångna och slutsålda artiklar, ändringar i produktspecifikationer, ändringar i avgifter, restorder och dröjsmål eller fel från Antalis leverantörer. Antalis förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt eller permanent skjuta upp, ändra eller avbryta leverans av produkter.

3.3. Moms och avgifter

Alla priser är exklusive moms och avgifter. Beställningar accepteras till de priser som gäller på leveransdatumet. Kostnaden för leverans av produkter beror på val av leverans- och fraktsätt enligt punkten 5 nedan. 

3.4. Exkluderat från erbjudanden

Alla erbjudanden som erhållits från Antalis inkluderar inte tryckning, stansning eller annan speciell bearbetning av produkten och inkluderar inte heller potentiella kostnader för kliché, utstansning eller andra specialverktyg, såvida inte erbjudandet uttryckligen anger att dessa kostnader ingår.

Eventuella verktyg, klichéer och stansar sparas i 18 månader om de inte använts under perioden.
 

3.5. Mottagande av order

Kunden är skyldig att acceptera mottagandet av produkter enligt orderbekräftelsen. 

3.6. Prisjustering

Antalis förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar med prisavisering normalt 30 dagar innan på www.antalis.se, inklusive men inte begränsat till, höjningar baserade på förändringar i råvarupriset, ökad allmän efterfrågan, ökade avgifter, etc. 

I undantagsfall kan prisjusteringar ske med kortare framförhållning än 30 dagar. 

3.7. Energi- och logistikavgift

Vissa utvalda produkter och kundsegment är föremål för en energi- och logistikavgift på
5,9 % utöver ordinariepris ("Logistikavgift"). Antalis förbehåller sig rätten att justera logistikavgiften på grund av men inte begränsat till eventuella marknadsförändringar. Vid returnering av produkter krediteras inte logistikavgiften.

4. Produktbyten och specifikationer

4.1. Ändringar i produktsortiment

Vid varje given tidpunkt förbehåller sig Antalis rätten att ändra produktsortimentet och ersätta en produkt med en alternativ motsvarande produkt. Antalis förbehåller sig vidare rätten att göra ändringar i produktspecifikationerna om detta inte har någon betydande påverkan på produktens primära avsedda användning.

4.2. Lagerorder

För standardprodukter förbehåller sig Antalis rätten att utföra mindre justeringar i pall- och förpackningsstorlekar.

4.3. Tillverkningsorder

För tillverkningsprodukter måste toleranser på +/- 10% på beställda belopp förväntas. Se punkt 16 för mer information.

4.4. Bilder i webbshoppen

Bilder i webbshopen är enbart att betrakta som illustrationer. Antalis garanterar inte korrekt återgivning av kulörer och annat visuellt uttryck. 

5. Leverans

5.1. Fri frakt

Leveranser av produkter från Antalis lager sker fraktfritt om inte annat anges i Avtalet. Leverans sker för varje order, vid ett tillfälle, till en mottagare och levereras till lastkaj eller motsvarande vid gatuplan på mottagaradressen.

5.2. Kvittens och undersökningsplikt

Vid leveransen är Kunden ansvarig för att se till att de mottagna produkterna överensstämmer med orderbekräftelsen. Vid mottagandet måste Kunden underteckna fraktsedeln med ett tydligt läsbart namn. I fall med skadade eller saknade produkter, se punkten 9 (Reklamation).

5.3. Felaktig adressinformation  

Om leveransadressen som tillhandahållits från Kunden ej är tillräcklig eller korrekt för leverans av produkterna så tillkommer kostnader för hantering av retur och ny leverans till korrekt adress. 

5.4. Debitering för europallar

Antalis förbehåller sig rätten att leverera på Europallar samt att debitera kostnaden för dessa. Vid leverans med extern fraktförare kan reglering ske via pallpool. Tompallsreturer kan ombesörjas i de områden som trafikeras med Antalis egen fordonsflotta. 

5.5. Småordertillägg

Vid order understigande 3000 SEK debiteras småordertillägg på 295 SEK.

Vill du läsa 3 tips för en smartare beställning?

 

5.6. Expressleverans

För expressleveranser med budbil debiteras faktisk transportkostnad plus en administrativ avgift. Kontakta Kundcenter för mer information.

5.7. Delleverans

Antalis förbehåller sig rätten att leverera produkter enligt orderbekräftelse i delleveranser. Återstående del levereras snarast till samma villkor som om hela ordern levererats i en sändning.

5.8. Inbärning

Om inbärning av produkter önskas sker det med enmansbetjäning och efter möjlighet baserad på chaufförens bedömning. Gäller för leveranser upp till 200 kg och max 25 kg per kolli. Kontakta Kundcenter för mer information och prisuppgift.

5.9. Avisering

Om avisering önskas innan leverans, kontakta Kundcenter för mer information och prisuppgift.

5.10. Specialbeställningar

För leverans av förbehandlade produkter och tillverkningsprodukter, t.ex. maskiner, hårdvara, paneler och XL-utskriftsmedia, så regleras leverans- och hanteringskostnader i separat överenskommelse.

5.11. Försenad leverans

Om en leverans är föremål för en betydande försening har kunden rätt att annullera beställningen enligt avtal med Antalis.

6. Upphämtning av varor

Om kund önskar hämta produkter på Antalis lager måste servicetiderna respekteras. Kontakta Kundcenter vid första gången servicen upphämtning av produkter önskas användas. Produkter som inte hämtas tas i retur efter tre dagar. 

7. Returer

7.1. Returrätt av standardprodukter

Kunden äger rätt att returnera obrutna och oskadade förpackningar innehållande standardprodukter. Retur ska ske inom 30 dagar från leverans. Returfrakten ombesörjs och betalas av kunden. Kreditering sker av fakturerat belopp med avdrag av 10 % dock lägst 300 SEK.

7.2. Ingen returrätt för tillverkningsprodukter och förbehandlade produkter

Förbehandlade produkter och tillverkningsprodukter kan inte returneras. Orderbekräftelse för tillverkningsprodukter, förbehandlade produkter och övriga specialprodukter är bindande och kan inte avbeställas.

8. Betalningsvillkor, organisationsnummer, kontouppgifter

8.1 Betalningsmetod

Kunden kan välja att betala enligt de betalningsmetoder som Antalis från tid till annan tillämpar vid tidpunkten för ordern, såsom direktbetalning med bankkort och/eller mot faktura efter att produkterna har levererats. Vid betalning mot faktura ska betalning ske inom 30 dagar från fakturadatumet. Antalis kan även erbjuda betallösning genom tredjepartslösning.

 

8.2 Kreditupplysning

Antalis använder UC för kreditupplysning och insamling av kredituppgifter. Antalis utvärderar våra kunders kreditbetyg genom ett kreditförsäkringsbolag.

 

8.3 Försenad betalning

Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta med 16% och en påminnelseavgift. Antalis förbehåller sig rätten att kvitta utestående fordringar mot eventuell bonusavräkning. Antalis förbehåller sig vidare rätten att hålla inne leverans av produkter vid försenad betalning.

 

8.4 Faktureringsformer

Fakturor, kreditfakturor och eventuella betalningspåminnelser vidarebefordras som EDI eller PDF.

 

8.5 Organisationsnummer

Organisationsnummer: 556076-2022, VAT: SE556076202201

 

8.5 Kontouppgifter

Bank Nordea, Bankkonto: 99 6042 0037 0791, Bankgiro: 754-5700, Plusgiro: 37079-1

 

8.5 BIC/SWIFT och IBAN

BIC/SWIFT: NDEASESS. IBAN: SE51 9500 0099 6042 0037 0791

9. Reklamation för fel eller brist

Det åligger Kunden att vid mottagandet på lämpligt sätt omedelbart kontrollera produkterna (jmf punkten 5.2 ovan). Kunden ska dokumentera alla fel som denne upptäcker i samband med sin undersökning.

Kunden skall skriftligen meddela Antalis brist eller fel i produkt omedelbart efter att Kunden märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet ("Reklamation"), dock senast:

  • när det gäller fel eller brist som framgår av faktura, inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av fakturan.
  • när det gäller fel eller brist som kan iakttas vid okulärbesiktning, senast inom sju (7) arbetsdagar från leverans.
  • när det gäller övriga fel och brister, senast inom tre (3) månader från leverans. Gäller inte garantidelar.

 

Vid transportskador skall Kunden, förutom reklamation enligt ovan, också anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Detta skall, såvitt avser synliga skador, ske omedelbart och i övriga fall inom fem (5) arbetsdagar efter produktens mottagande. 

Vid reklamation ska Kunden lämna tydliga uppgifter för produktens identifiering samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för Antalis behandling av reklamationen (läs mer under punkt 17 nedan). Bilder ska alltid bifogas, ett reklamationsärende påbörjas ej utan att Antalis mottagit komplett underlag.

I det fall Kunden reklamerar produkt som denne tagit emot åligger det Kunden att iaktta skälig omsorg och vårda produkten under den tid som Kunden har denna i sin besittning. Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten ger anledning till misstanke om svårigheter vid användningen av produkter, så erfordras Antalis godkännande innan användning av produkten ifråga. Vid reklamation är Antalis enda skyldighet att inom skälig tid avhjälpa felet eller tillhandahålla Kunden ny produkt av samma slag.

Underlåter Kunden att reklamera inom de tider och anvisningar som anges ovan, ska Kunden anses ha accepterat produkten i fullgott skick och Antalis vara befriad från allt ansvar för felet eller bristen.

10. Ansvarsbegränsningar

10.1. Direkt skada

Med undantag för dödsfall eller personskada och såvida inte skadan orsakats av Antalis grova vårdslöshet eller uppsåt är Antalis ansvar under detta Avtal begränsat till direkt skada och till ett belopp som motsvarar den ersättning som Kunden har erlagt till Antalis för produkterna ifråga.

 

10.2. Indirekta skador

Antalis är under inga omständigheter ansvariga för indirekt skada eller följdskador eller särskilda förluster eller skador, kostnader, utgifter eller andra ersättningsanspråk som uppstår på grund av eller i samband med leveransen av produkterna eller deras användning eller återförsäljning, inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, förlust av omsättning, förlust av affärer, förlust av goodwill, förlust av förväntat sparande, förlust av inkomst, vinst eller annat, eller kostnader för beställning av ersättningsprodukter eller tjänster.

10.3. Anspråk

Eventuella anspråk ska framställas mot Antalis så snart som möjligt, dock senast sex (6) månader från det att grunden för ansvaret uppstod. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav och Antalis är fri från ersättningsskyldighet.

10.4. Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtelse att fullgöra en viss förpliktelse under Avtalet om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. krig, pandemi, regerings- eller myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning och som part inte rimligen kunnat förutse eller kringgå. 

Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än trettio (30) dagar.

 

11. Äganderätt och immateriella rättigheter

11.1. Immateriella rättigheter

Antalis mönster, layouter, skisser/ritningar och övriga immateriella rättigheter etc. är, oavsett vilken teknik dessa tillverkas av och oavsett vilket sätt de lagras, Antalis egendom och får inte överlämnas till tredje part utan uttrycklig förhandsgodkännande från Antalis.

 

11.2. Äganderätt

De produkter som Antalis efter ömsesidig överenskommelse utan kostnad har köpt eller tillhandahållit till kunden, inklusive förpackningslösningar, verktyg och prover, tillhör Antalis och måste returneras till Antalis när avtalet sägs upp.
 

11.3. Äganderättsförbehåll

Antalis förbehåller sig äganderätten till produkterna tills dess att Kunden erlagt full betalning. Kunden åtar sig att tills dess produkterna är betalda hålla dessa separerade och klart åtskildda från övriga Kundens produkter samt att tydligt märka produkterna som Antalis egendom. 

12. Ändringar

Antalis förbehåller sig rätten att ändra dessa försäljnings- och leveransvillkor. Tillämpliga försäljnings- och leveransvillkor finns alltid tillgängliga på www.antalis.se.

13. Lagval och tvistlösning

Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska.

Parterna skall dock inte vara förhindrade att vid allmän domstol väcka talan om betalning av förfallen fordran.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje part utan den andra partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

14. Data och marknadsföring

Antalis har antagit följande sekretesspolicy och cookie policy som ligger till grund för vår behandling av dina personuppgifter. Den informerar dig också om hur Antalis använder cookies på vår webbplats.

15. Sekretess

15.1. Sekretessplikt om konfidentiell information

Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man utan begränsning i tiden utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som part angivit vara konfidentiell.

Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller information som part är skyldig enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut att lämna ut. 

16. Toleranser

16.1. Toleranser för tillverkningsorder

Avvikelser i leveranser i förhållande till beställt belopp är acceptabla när de inte överstiger:

 <2.999 ton ± 20%                                                  

10.000–19.999 ton ± 8%

3.000 –4.999 ton ± 15%          

20.000–49.999 ton ± 6%

5.000–9.999 ton ± 10%           

50.000–99.999 ton ± 4%

 

Papper: Vid leverans av brutna pallar faktureras det teoretiska beloppet och leveransen sker med en acceptable variation på +/- 0.5 %. Toleranser av t.ex. ytvikt, format och liknande, varierar beroende på vilken leverantör som används. För utförligare information om toleranser hänvisar vi till Antalis försäljnings och leveransvillkor Bilaga 1.

Well: Leverans anses avtalsenligt fullgjord om beställd kvantitet inte över- eller underskrides mer än 10 % för upplagor upp till 5.000, därefter 500 per 10.000 i upplaga. För upplagor på 500 och därunder gäller dock 50 enheter som tillåten avvikelse. Mindre avvikelser ifråga om (material) emballagets prestanda eller ringa avvikelser i tryck får inte anses utgöra fel i leveransen. Om kvantiteten icke brukbara enheter (fel i limning/stansning, yttre skador och liknanden) inte överstiger 2 % av partiet får inga krav framställas.

17. Reklamationer

Reklamationer startas av kund via formuläret på hemsidan

Följ checklistan för reklamationer då Antalis och leverantören behöver få tillgång till så fullständig information som möjligt.

 

17.1. Checklista reklamationer

Pall och paketetiketter

Spara alla pall- och paketetiketter eller brukets kontrollsedel tills jobbet är slutfört och slutkunden har sett och godkänt jobbet. Alla levererade pallar, vare sig de är fulla eller brutna, har alltid en bifogad pallanteckning. Vid en reklamation kommer Antalis alltid att behöva pall- eller paketetikett och batchnummer för att klargöra kravet med leverantören. I händelse av att pall- eller paketetikett saknas kommer reklamationen inte att behandlas.

A4-produkter i lådor och paket: Om palletikett saknas måste batchnumret från lådorna eller förpackningarna anges.

 

Papper

Ta prover

Ta minst 20 utskrivna ark från en körsekvens och 20 otryckta ark i en sekvens från samma pall. Vid problem konstaterade i samband med efterbehandling av tryckta ark såsom sprickbildning, vikning och skärdamm, delaminering, stansningsproblem etc. måste Antalis som minimum alltid ha 20 prover av de bearbetade arken där problemet är tydligt synlig.

Reklamationen behandlas inte om prover saknas.

Gör tejpavdrag

Dokumentera ytsläpp med tejpavdrag från gummiduken och tryckplåt som du fäster på transparent plastfilm. Försök hitta det ark där ytsläppet skett, spara det och de 20 följande arken.

Saknas tejpavdrag kommer reklamationen inte att behandlas.

 

Spara Gummidukar

Spara krossade gummidukar från första och sista tryckverket. Spara även arket som orsakade skadan samt de 20 följande.

Om gummiduk saknas kommer reklamationen inte att behandlas.

Kontrollera kemin

Ta prover på fuktvattnet vid tork och mottlings problem. Dokumentera vilka färger och fuktkoncentrat som använts. Provtryck gärna med liknande papper för att avgöra om problemet är pappersrelaterat. Spar minst 20 ark även av denna kvalitet. Kontakta någon av våra pappersspecialister om du behöver hjälp med kontrollmätningen.

Saknas prover kommer reklamationen inte att behandlas.

Kontrollera temperatur och luftfuktighet.

Vid problem under produktionskörning - kontrollera och notera alltid temperaturen och luftfuktigheten i papperet och i det område där papperet lagras och bearbetas. Ta om möjligt en bild av problemet. Om det finns ett problem med curlning, ta en bild med arket placerat på en plan yta.

Leverans av prover

Om inte annat överenskommits måste alla prover levereras i platt format.

Övriga villkor för reklamationer

I händelse av skada, där anspråk överstiger det faktiska värdet på den levererade produkten, måste ersättningen för fordring av kostnader alltid anges enligt nedan: Alla priser måste beräknas som kostnadspriser.

• Trycktid uppdelad i layout, utskriftstid, inkl. kostnader för bläck och lack.

• Presstyp, pressmärke, totalt antal utskriftsenheter, presstorlek, modell och byggår.

• Tidsförbrukning för att byta ut en duk.

• Dukar och underlag.

• Plåtar.

• Externa kostnader som extern transport och efterbehandling.

Vill du ladda ner en PDF?

Här kan du ladda ner en PDF av våra
försäljnings- och leveransvillkor.

Ladda ner PDF