Försäljnings- och leveransvillkor

1. Definitioner

Om inte annat anges i texten ska definitionerna som anges nedan gälla för dessa försäljnings- och leveransvillkor:

 • ”Kunden” avser den person eller det företag som har gjort en beställning hos Antalis AB.
 • ”Antalis” betyder Antalis AB, Organisationsnummer 556076-2022.
 • ”Försäljnings- och leveransvillkor” betyder dessa försäljnings- och leveransvillkor.
 • ”Produkt” avser en av Antalis produkter som ingår i en beställning som gjorts av kunden.
 • "Lagerorder" betyder standardprodukter som levereras från Antalis lager.
 • ”Tillverkningsorder” betyder produkter som inte finns i lager hos Antalis, produkter som enligt överenskommelse kan levereras av Antalis under dessa försäljnings- och leveransvillkor.
 • "Direktorder" betyder leverans av produkter direkt från Antalis underleverantör till kunden.
 • ”Förbehandlade produkter” avser föremål som kommer att klippas, perforeras, särskilt palleteras eller på annat sätt förbehandlas innan de levereras till kunden.

2. Giltighet

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden och/eller försäljning och leverans av produkter från Antalis.

3. Att ingå avtal och beställa

3.1. Order

En order ska anses accepterad och bindande när Kunden har fått orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för att orderbekräftelsen överensstämmer med den ursprungliga beställningen som gjordes hos Antalis. Om kunden inte vill få en orderbekräftelse är kunden fullt ansvarig för korrekt beställning.

3.2. Fel och ändringar

Antalis kan inte hållas ansvariga för tryckfel, utgångna och slutsålda artiklar, ändringar i produktspecifikationer, ändringar i avgifter, restorder och felande leverantörer.

3.3. Moms och avgifter

Alla priser är exklusive moms och avgifter. Beställningar accepteras till de priser som gäller på leveransdatumet.

3.4. Exkluderat från erbjudanden

Alla erbjudanden som erhållits från Antalis inkluderar inte tryckning, stansning eller annan speciell bearbetning av produkten och inkluderar inte heller potentiella kostnader för kliché, utstansning eller andra specialverktyg, såvida inte erbjudandet uttryckligen anger att dessa kostnader ingår.

3.5. Lagd order

Kunden är skyldig att acceptera mottagandet av produkter som beställts men ännu inte levererats, oavsett om kunden vill ha leveransen eller inte av dessa varor. Kunden måste alltid betala det överenskomna priset för varan.

3.6. Prisjustering

Antalis förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar med prisavisering normalt 30 dagar innan på www.antalis.se, inklusive men inte begränsat till, höjningar baserade på förändringar i råvarupriset, ökad allmän efterfrågan, ökade avgifter, etc. 
I undantagsfall kan prisjusteringar ske med kortare framförhållning än 30 dagar. 

3.7. Energi- och logistikavgift

Valda artiklar och kundsegment är föremål för en energi- och logistikavgift på 5,9%. Antalis AB förbehåller sig rätten att justera denna avgift i linje med eventuella förändringar av logistikkostnaderna på marknaden. Vid returnering av varor krediteras inte avgiften.

4. Produktbyten och specifikationer

4.1. Ändringar i produktsortiment

Vid varje given tidpunkt förbehåller sig Antalis rätten att ändra produktsortimentet och ersätta en produkt med en alternativ motsvarande produkt. Antalis förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktspecifikationerna om detta inte har någon betydande effekt på produktens primära användning.

4.2. Lagerorder

För lagervaror förbehåller sig Antalis rätten att utföra mindre justeringar i pall- och förpackningsstorlekar.

4.3. Tillverkningsorder

För tillverkade artiklar måste toleranser på +/- 10% på beställda belopp förväntas. Se punkt 16 för mer information.

4.4. Bilder i webbshoppen

Bilder i webbshoppen är enbart att betrakta som en guide vid val av produkt. Antalis kan inte garantera den exakta återgivning av kulörer och annat visuellt uttryck i slutprodukterna, eller att produkten inte har ändrats eller uppdaterats med en motsvarande produkt (se punkt 4.1. ovan).

5. Leverans

5.1. Fri frakt

Leveranser från våra lager sker fraktfritt. Leverans sker för varje order, vid ett tillfälle, till en mottagare och levereras till lastkaj eller motsvarande vid gatuplan på mottagaradressen.

5.2. Mottagning av leverans

Vid leveransen är kunden ansvarig för att de mottagna produkterna följer orderbekräftelsen. Efter mottagandet måste kunden underteckna fraktsedeln med ett tydligt läsbart namn. I fall med skadade eller saknade föremål, se avsnitt 9. Reklamation för fel eller brist.

5.3. Adressinformation

Om leveransadressinformationen ej är tillräcklig tillkommer kostnader för att hantera återtag och ny leverans till mottagaradressen.

5.4. Debitering för europallar

Antalis förbehåller sig rätten att leverera på europallar samt att debitera för dessa. Vid leverans med extern fraktförare kan reglering ske via pallpool. Tompallsreturer kan ombesörjas i de områden som trafikeras med Antalis egen fordonsflotta.

5.5. Småordertillägg

Vid order understigande 3000 SEK debiteras småordertillägg på 295 SEK.

Vill du läsa 3 tips för en smartare beställning?

 

5.6. Expressleverans

För expressleveranser med budbil debiteras faktisk transportkostnad plus en administrativ avgift. Kontakta Kundcenter för mer information.

5.7. Delleverans

Kan order inte slutlevereras vid överenskommen tidpunkt sker delleverans. Återstående del levereras snarast till samma villkor som om hela ordern levererats i en sändning.

5.8. Inbärning

Inbärning sker med enmansbetjäning och efter möjlighet baserad på chaufförens bedömning. Gäller för leveranser upp till 200 kg och max 25 kg per kolli. Kontakta Kundcenter för mer information och prisuppgift.

5.9. Avisering

För avisering innan leverans, kontakta Kundcenter för mer information och prisuppgift.

5.10. Specialbeställningar

Leverans av speciellt förbehandlade produkter och specialbeställningar, t.ex. maskiner, hårdvara, paneler och XL-utskriftsmedia, regleras leverans- och hanteringskostnader i enlighet med förhandlat avtal.

5.11. Försenad leverans

Om en leverans är föremål för en betydande försening har kunden rätt att annullera beställningen enligt avtal med Antalis.

5.12. Manuell hantering

Antalis utför manuell hantering av produkter i enlighet med gängse nationella och internationella regler.

6. Upphämtning av varor

Om kund önskar hämta varor på Antalis lager måste servicetiderna respekteras. Ej avhämtat gods tas i retur efter tre dagar.

7. Returer

7.1. Returrätt av lagervaror

Köparen äger rätt att returnera obrutna och oskadade förpackningar innehållande lagerförda artiklar. Returrätt inom 30 dagar från leverans. Frakt av dessa förpackningar ombesörjs och betalas av köparen. Kreditering sker av fakturerat belopp med avdrag av 10 procent dock lägst 300 kr.

7.2. Ej lagerförda varor

Förbehandlade produkter och specialbeställda produkter kan inte returneras. Beställningar lagda för tillverkade artiklar, förbehandlade produkter och specialprodukter är bindande och kan inte annulleras.

8. Betalningsvillkor, organisationsnummer, kontouppgifter

8.1 Betalningsvillkor

Tillämpliga betalningsvillkor är 30 dagar netto.

 

8.2 Direktbetalning i e-handeln

När du gör en beställning via www.antalis.se har du även möjlighet att välja att betala ett sådant köp online med kreditkort. Antalis AB förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt eller permanent skjuta upp, ändra eller avbryta beställningen.

 

8.3 Kreditupplysning

Vi använder UC för kreditupplysning och insamling av kredituppgifter. Vi utvärderar våra kunders kreditbetyg genom ett kreditförsäkringsbolag.

 

8.4 Försenad betalning

Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta med 16%. Upplupna fordringar kan förhindra planerade leveranser. Eventuell bonusavräkning kommer att kvittas mot utestående fordringar.

 

8.5 Faktureringsformer

Fakturor, kreditfakturor och eventuella betalningspåminnelser vidarebefordras som EDI eller PDF.

 

8.6 Organisationsnummer

Organisationsnummer: 556076-2022, VAT: SE556076202201

 

8.7 Kontouppgifter

Bank Nordea, Bankkonto: 99 6042 0037 0791, Bankgiro: 754-5700, Plusgiro: 37079-1

 

8.8 BIC/SWIFT och IBAN

BIC/SWIFT: NDEASESS. IBAN: SE51 9500 0099 6042 0037 0791

9. Reklamation för fel eller brist

Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist eller fel i godset omedelbart efter att köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet, dock senast

 • när det gäller fel eller brist som framgår av faktura, inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av fakturan.
 • när det gäller fel eller brist som kan iakttas vid okulärbesiktning, senast inom sju (7) arbetsdagar från leverans.
 • när det gäller övriga fel och brister, senast inom tre (3) månader från leverans.

 

Transportskador skall köparen, förutom reklamation enligt ovan, också anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Detta skall, så vitt avser synliga skador, ske omedelbart och i övriga fall inom sju (7) arbetsdagar efter godsets mottagande.

Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten ger anledning till misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan användning inte påbörjas utan säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i kvaliteten under användningen, skall han omedelbart inhämta säljarens anvisningar.

Köparen skall lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset. Underlåter köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som anges ovan, är säljaren befriad från allt ansvar för felet eller bristen.

10. Ansvarsbegränsningar

10.1. Skadestånd

Med undantag för dödsfall eller personskada orsakad av Antalis vårdslöshet eller bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, kan Antalis totala ansvar enligt avtal, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller brott mot lagstadgad plikt, inte överstiga och ska i alla avseenden begränsas till ett belopp som motsvarar priset på leveransen i fråga.

10.2. Indirekta skador och följdskador

Antalis är under inga omständigheter ansvariga för indirekta eller följdskador eller särskilda förluster eller skador, kostnader, utgifter eller andra ersättningsanspråk som uppstår på grund av eller i samband med leveransen av Produkterna eller deras användning eller återförsäljning, inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, förlust av omsättning, förlust av affärer, förlust av goodwill, förlust av förväntat sparande, förlust av inkomst, vinst eller annat, eller kostnader för beställning av ersättningsprodukter eller tjänster.

10.3. Force majeure

Antalis kan inte hållas ansvarigt för bristande uppfyllelse eller fördröjd fullgörande av avtal orsakade av force majeure.

10.4. Force majeure - omfattning

Force majeure ska omfatta men inte begränsas till krig, uppror, civila oroligheter, statliga ingripanden eller intervention från lokala myndigheter, brand, strejk, lockout, export / importförbud, mobilisering, vandalism, valutarestriktioner, epidemier, datavirus, hacking, extrema väderförhållanden, bränsle, kraft och vattenförsörjning eller andra orsaker som ligger utanför Antalis kontroll.

10.5. Force majeure - leveranskonsekvenser

Om en korrekt eller snabb leverans tillfälligt förhindras av en eller flera av de ovan nämnda omständigheterna som uppgår till force majeure, ska leveransen skjutas upp under en tidsperiod som motsvarar fördröjningens längd och adderar en rimlig tilläggstid i enlighet med omständigheterna för att möjliggöra en normalisering av förhållandena.

Leverans inom uppskjuten leveranstid anses alltid vara punktlig. Om förseningen av leveransen är mer än åtta dagar har kunden rätt att annullera beställningen genom skriftlig anmälan till Antalis.

11. Äganderätt och immateriella rättigheter

11.1. Immateriella rättigheter

Antalis mönster, layouter, skisser / ritningar och andra immateriella rättigheter etc. är, oavsett vilken teknik dessa tillverkas av och oavsett vilket sätt de lagras, Antalis egendom och får inte överlämnas till tredje part utan uttrycklig förhandsgodkännande från Antalis.

11.2. Äganderätt

De produkter som Antalis efter ömsesidig överenskommelse utan kostnad har köpt eller tillhandahållit till kunden, inklusive förpackningslösningar, verktyg och prover, tillhör Antalis och måste returneras till Antalis när avtalet sägs upp.

12. Ändringar

Antalis förbehåller sig rätten att ändra dessa försäljnings- och leveransvillkor. Tillämpliga försäljnings- och leveransvillkor finns alltid tillgängliga på www.antalis.se.

13. Lagval och tvistlösning

Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. Tvist med anledning av avtalet skall avgöras i Sverige enligt gällande lag om skiljeförfarande. Reglerna för förenklat skiljeförfarande skall tillämpas om inte målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter påkallar att ordinarie skiljedomsregler tillämpas på förfarandet. Parterna skall dock inte vara förhindrade att vid allmän domstol väcka talan om betalning av förfallen fordran.

14. Data och marknadsföring

Antalis har antagit följande sekretesspolicy och cookie policy som ligger till grund för vår behandling av dina personuppgifter. Den informerar dig också om hur Antalis använder cookies på vår webbplats.

15. Sekretess

15.1. Sekretessplikt om konfidentiell information

Såväl kunden som Antalis ska under handeln samt därefter utöva fullständigt diskretion och ha sekretessplikt om all konfidentiell information som förvärvats om den andra parten i samband med samarbetet. Ingen av parterna får använda sig av den andra partens affärshemligheter och konfidentiell information, varken muntligt eller skriftligt.

15.2. Skriftligt medgivande

Konfidentiell information såsom erbjudanden, priser och avtal får inte vidarebefordras eller visas till tredje part utan den andra partens skriftliga medgivande, så båda parter kan hållas ansvariga för skador i enlighet med de allmänna reglerna i svensk lag.

16. Toleranser

16.1. Toleranser för tillverkade beställningar

Avvikelser i leveranser i förhållande till beställt belopp är acceptabla när de inte överstiger:

 <2.999 ton ± 20%                                                  

10.000–19.999 ton ± 8%

3.000 –4.999 ton ± 15%          

20.000–49.999 ton ± 6%

5.000–9.999 ton ± 10%           

50.000–99.999 ton ± 4%

 

16.2. Andra toleranser

Papper: Vid leverans av brutna pallar faktureras det teoretiska beloppet och leveransen sker med en acceptable variation på +/- 0.5 %. Toleranser av t.ex. ytvikt, format och liknande, varierar beroende på vilken leverantör som används. För utförligare information om toleranser hänvisar vi till Antalis försäljnings och leveransvillkor Bilaga 1.

Well: Leverans anses avtalsenligt fullgjord om beställd kvantitet inte över- eller underskrides mer än 10 % för upplagor upp till 5.000, därefter 500 per 10.000 i upplaga. För upplagor på 500 och därunder gäller dock 50 enheter som tillåten avvikelse. Mindre avvikelser ifråga om (material) emballagets prestanda eller ringa avvikelser i tryck får inte anses utgöra fel i leveransen. Om kvantiteten icke brukbara enheter (fel i limning/stansning, yttre skador och liknanden) inte överstiger 2 % av partiet får inga krav framställas.

17. Reklamationer

17.1. Köparen ansvar vid reklamation

Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist eller fel i godset omedelbart efter att köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet. Alla reklamationer kräver pall eller paketetikett, batchnummer samt ordernummer.

Följ checklistan för reklamationer då Antalis och leverantören behöver få tillgång till så fullständig information som möjligt.

 

Vill du ladda ner en PDF?

Här kan du ladda ner en PDF av våra
försäljnings- och leveransvillkor.

Ladda ner PDF