Antalis och den Europeiska förordningen REACH

Den europeiska förordningen (EF nr. 1907/2006) handlar om Registrering, Utvärdering, Tillstånd och Förbud mot farliga kemiska ämnen (REACH) trädde i kraft 1 juni 2007.

Godkännelsen involverar flera steg och de juridiska  kraven varierar  beroende på produkttyp och den mängd som förs in på den europeiska marknaden.

Reach2.jpg

 

Antalis som leverantör har inte någon skyldighet att registrera eller föranmäla enligt REACH. 

Men vi samarbetar självfallet nära våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller reglerna för användande av kemiska ämnen.

REACH innehåller också en informationsskyldighet för produkter som innehåller en "Substance of Very High Concern" (SVHC)* med en koncentration högre än 0,1 % mm.

Utifrån information från våra leverantörer, innehåller endast ett fåtal av Antalis produkter sådana ämnen. Förteckningen över dessa produkter och nödvändiga uppgifter finns tillgängliga genom din kontaktperson hos oss.

Våra säljavdelning kan svara på de frågor du kan tänkas ha angående ämnet.

 

* Substance of Very High Concern (SVHC) enligt REACH (bilaga XIV): cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CRM kategori 1 eller 2), långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) eller för som det finns belägg för liknande oro.