FAQ om hållbarhet

Vi har samlat en massa viktiga begrepp och förklaringar som berör hållbarhet.

Häng bättre med genom att förstå begreppen som ofta nämns.

Vad är bioplast?

Bioplast kan vara biobaserat eller biologiskt nedbrytbar plast.

Biobaserad plast är helt eller delvis utvunnet från biomassa så som sockerrör, majs, trä eller papper. Biologiskt nedbrytbara plaster tillverkas t.ex. av biomassa, olja/gas eller en blandning. Den kan inte återvinnas tillsammans med annan plast.

Det bryts ner av mikroorganismer och blir till vatten, biomassa, koldioxid eller metan.

Förutom biobaserad eller biologiskt nedbrytbar plast finns det även biokomposterbar plast som kan brytas ned till vatten, koldioxid, biomassa och metan inom en viss tid. Processen kräver fukt- och temperaturkontroll och rätt mikroorganismer.

Kilde: https://plast.dk/hvad-er-bioplast/

 

 

AdobeStock_56838292.jpeg ( empty used plastic bottle on white background)

Vad betyder biologisk mångfald?

Biologisk mångfald omfattar allt liv på jorden, inklusive växter, svampar, bakterier, djur och andra levande varelser i vatten och på land.

Bevarandet av den biologiska mångfalden handlar om att begränsa avskogning och markanvändning.

Källa: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvad-er-biodiversitet/

 

 

Vad betyder hållbarhet?

Hållbarhet är en tillgång där nuvarande generationers behov uppfylls utan att kompromissa med möjligheten att uppfylla framtida generationers behov. Man ser till den miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekten. Ingen av de tre faktorerna kan uteslutas.

Källa: https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/hvad_er_bare
dygtighed_dac.pdf

cirkulär ekonomi.jpg

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett sätt att säkerställa en bättre förvaltning av jordens resurser och samtidigt skapa ekonomiska möjligheter.

Modellen bygger på att hålla kvar produkter och material i den ekonomiska cykeln så länge som möjligt, med högsta möjliga värde.

Den cirkulära ekonomin skiljer sig från den linjära ekonomin som börjar med resursutvinning och slutar som avfall. Istället för att hamna i avfall kan resurserna återvinnas eller avfallet förebyggas genom reparation eller uppgradering. 

När det gäller förpackningar beaktas den cirkulära ekonomin genom att förpackningarna återanvänds eller materialet återvinns. 

Källa: https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oekonomi-og-ressourceeffektivitet/

 

 

Vad är CO2-avtryck?

CO2-avtryck är den mängd koldioxid som släpps ut, via bl.a. produktion och transport, och påverkar miljön negativt. CO2 bidrar bl.a. till växhuseffekten.

Källa: https://lf.dk/viden-om/klima/hvad-er-co2#Hvad%20er%20drivhusgasser

Vad betyder CO2eq?

CO2eq står för CO2-ekvivalent. Enheten omfattar mängden av växthusgaser omräknat till motsvarande mängd koldioxid med samma uppvärmningspotential. Måttet används för att jämföra olika växthusgaser, och gör det möjligt att ange en mängd för de totala utsläppen av växthusgaser för till exempel en produkt.

Källa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Carbon_dioxide_equivalent

 

co2-avtryck-essentials.jpg

Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten, eller global uppvärmning, uppstår när en mängd gaser (bl.a. koldioxid, metan och lustgas) lägger sig runt jorden och håller värmen från solen innanför atmosfären. Det skapar klimatförändrningar i form av högre temperaturer.

Under de senaste 200-300 åren har vi förbränt betydligt mer fossila bränslen, vilket har lett till mer gaser i atmosfären. Detta skapar ett slags lager runt jorden som gör att mindre av solens strålar och värme kastas tillbaka ut i rymden. I stället stannar den kvar i atmosfären och temperaturen stiger.

Källa: https://lf.dk/viden-om/klima/hvad-er-co2#Hvad%20er%20drivhusgasser

 

 

co2-avtryck-essentials-2.jpg

Vad står GHG för?

GHG står för Green House Gasses, som på svenska betyder växthusgaser. 

Det är en gemensam benämning på gaserna koldioxid, metan och lustgas/nitrousoxid, som bidrar till växthuseffekten.

GHG Protocol Corporate Standard klassificerar ett företags växthusgasutsläpp i tre nivåer - något många känner till som scope 1, scope 2 och scope 3.

  • Scope 1-utsläpp: direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor.
  • Scope 2-utsläpp: Indirekta utsläpp från produktion av köpt energi.
  • Scope 3-utsläpp: Alla indirekta utsläpp (som inte ingår i nivå 2) som sker i det rapporterade företagets värdekedja, inklusive utsläpp både uppströms och nedströms.

Källa: https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-drivhusgasser 

 

 

Vad står LCA för?

LCA står för Life Cycle Assessment, som på svenska är livscykelanalys. Det är en systematisk analys av de potentiella miljömässiga konsekvenserna som uppstår av produkter eller tjänster genom hela dess livscykel.

Kilde: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/life-cycle-assessment

life cycle assesment.jpg

Vad är post consumer recycling?

Post consumer recycling (PCR), som kan översättas till postkonsumentåtervinning. Det omfattar återvinning av produkter som når konsumenten innan återvinningsprocessen inleds, t.ex. återvinning av vattenflaskor och läskedrycksburkar.

Källa: https://sustainablepackaging.org/101-recycled-content-vs-recyclability/

Vad är post industrial recycling?

Post industrial recycling (PIR) kallas postindustriell återvinning, vilket är återvinning av avfall från en tillverkningsprocess som återanvänds i samma material.

Källa: https://sustainablepackaging.org/101-recycled-content-vs-recyclability/

 

 

 

GSS-picto-1.png

Vad betyder REACH?

REACH står för Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals.

Det är en EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från de risker som användningen av en rad kemikalier medför.

Källa: https://echa.europa.eu/da/regulations/reach/understanding-reach

 

GSS-picto-4.png

 

 

Vad betyder recyclable?

Recyclable (återvinningsbar på svenska) innebär att en produkt kan samlas in, bearbetas och användas igen i form av råmaterial eller nya produkter. Den är återvinningsbar om denna process kan genomföras och äger rum i det land där produkten används.

Återvinningsbarheten beror därför inte bara på själva produkten, utan även på en infrastruktur som gör det möjligt att samla in, sortera och återvinna materialet.

Pappersbaserade förpackningar är ett allmänt exempel på en återvinningsbar produkt. Bristen på återvinningsanläggningar innebär dock att det i vissa länder i praktiken inte går att återvinna.

Att en produkt är återvinningsbar innebär inte alltid att den kommer att återvinnas och är därför ingen garanti för hållbarhet.

Källa: https://www.webpackaging.com/en/portals/ponteurope/assets/13111942/whats-the-difference-between-recyclable-and-recycled-packaging/

 

 

 

GSS-picto-3.png

Vad betyder recycled?

Recycled, eller återvunnet på svenska, betyder att en produkt är tillvekad av sekundärt (återvunnet) råmaterial.

Med återvunna förpackningar beskrivs exempelvis förpackningarnas sammansättning i termer av hur mycket återvunnet material de innehåller.

Viktigt att veta, återvunna förpackningar är inte nödvändigtvis återvinningsbara.

Genom att använda mer återvunnet material i förpackningar minskar vi behovet att tillverka nya produkter och uppmuntrar en effektivare återvinning av förpackningar i allmänhet.

Källa: https://www.webpackaging.com/en/portals/ponteurope/assets/13111942/whats-the-difference-between-recyclable-and-recycled-packaging/

 

 

 

GSS-picto-2.png

Vad betyder renewable?

Renewable (förnybar på svenska) gäller exempelvis en produkt som reproduceras och därför inte utarmas vid förbrukning.

Förnybara förpackningar är en sådan produkt eftersom de kommer från naturgaser som kan produceras igen och igen på ett hållbart sätt.

Källa: https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fornybar

 

Vad betyder reuse? 

Reuse (återanvända på svenska) betyder att använda produkten igen utan att ändra på den

Källa: https://www.greenbrand.dk/post/genanvendelig-vs-genbrugelig

 

Våra initiativ för att bidra till en hållbar framtid

Insert_protect-the-future.jpgMILJÖ: Våra initiativ för att värna om miljön

green_card.jpgGreen Card, omfattande information om förpackningsprodukters miljöegenskaper

Insert_survey.jpgGreen Star System®  jämför förpackningsprodukters miljöprestanda